صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
5- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
پنج شنبه   ۱۴۰۰/۷/۱  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » راهنمای مدیران » ورزش
 
تازه های کتاب
 
کاهش چربی خون با ورزش های کوتاه مدت

کاهش‎‎ چربی‎ خون‎ با ورزش های‎ کوتاه‎ مدت‎

ورزش‎ های‎ کوتـاه‎ مدت‎ با دفعات بیشتر در مقایسه‎‎ با ورزش‎ هـایـی‎ کـه مـدت‎ زیادی‎ طول‎ می‎‎کشد میزان‎‎ چربی خـون را پس‎ از خوردن‎‎ غذا بیشتر پایین می‎ آورند. ورزش های‎ متنـاوب که‎‎ هریک10 دقیقه طول‎ می‎کشد و جمع‎ آنهـا از 30 دقیقه‎ در روز کمتر نمی‎ شود بیـش‎ از ورزش‎ هایی‎‎‎ که‎ بیشتر طول‎ می کشند ولـی بـا تناوب‎ کمتری‎ انجام‎ می‎‎‎شوند می توانند چربـی خون‎‎ را پس‎ از خوردن غذا کاهش‎ دهند. به‎‎‎‎ گفته پژوهشگران‎ کسانی‎ که به علل‎ مختلف‎ از جمله‎ نوع کار یا عدم‎ تحمل‎ بدنی‎‎ نمی توانند به‎ مدت‎‎ طولانی‎ در هر نوبت ورزش‎ کنند نباید ناامید باشند زیرا تحقیق‎ جدیـد بـه‎ وضـوح‎ تاثیر مثبت‎ و حتی‎ برتری‎‎ ورزش‎ های کـوتـاه‎ مدت‎ ولی‎‎ با تناوب‎ بیشتر را نشان‎ می دهد. به‎‎ عقیده پژوهشگران ‎ هر بارفعالیت‎ بدنی‎ موجـب‎ تحریک‎ سوخت‎ و ساز و افزایـش‎ اسـتفـاده‎ از ذخایر غذایی‎‎ بدن‎ می شود.

بالا^^